Preparatutbringning

Sprutteknik mikroorganismer  

Avsättningen av sprutvätska på bladen påverkas av och kan styras genom att förändra följande parameterar; spridartypen, spridarstorleken, trycket, hastigheten på spridningen över kulturen, spridnings-vinkeln/riktningen. Det man påverkar genom att förändra dessa parametrar är droppstorleksfördelningen, energin i dropparna, mängden sprutvätska samt var på växten som sprutvätskan hamnar. Tänk på att du som sprutförare har en mycket viktig roll och att ditt sätt att hantera sprutlansen kommer att påverka avsättningen. Synlig turbulens i bladverket medför inte nödvändigtvis att sprutvätskan blir fördelad på undersidan av bladen.  

 

Det är svårt att göra generaliseringar men ju mindre dropparna är desto mindre energi har de och ju längre tid svävar de runt i luften. Små droppar täcker ytor bättre men tränger inte lika långt in i bladverket.  Stora droppar har mera kraft och tränger längre in i bladverket men täcker inte lika bra. En viss andel riktigt små droppar kommer alltid att finnas. I växthus har man länge strävat efter att skapa en stor andel små droppar eftersom man här inte behöver ta hänsyn till de vindavdriftskrav som finns vid frilandsspridning. Dessa små droppar anses ge god täckning. Det har dock visat sig att den metod som man använder idag ger långt ifrån tillräcklig eller i princip ingen täckning alls på undersidan av bladen. Detta är ett problem vid applicering av biologiska bekämpningsmedel som är kontaktverkande och behöver träffa skadegörarna som till stor del sitter på just undersidan av bladen.   

 

Nyligen utförda försök, har dessutom visat att de minsta spridarstorlekarna sätts igen av biologiska växtskyddsmedel. Vidare bekräftade försöken att riktningen som man sprutar från är helt avgörande för var dropparna träffar. Bra täckning kunde åstadkommas med sprutning rakt uppifrån med spaltspridare i bom. Mycket bra täckning kunde åstadkommas med ”Dropleg” som fästs på en sprutbom. Dropleg är en utrustning som är utformat som ett J där spridarna sitter nere i bladverket riktade snett bakåt i färdriktningen. Dropleg behöver dock utvecklas för att passa i prydnadsväxtodling eftersom den i nuvarande utformning är för klumpig och skadar plantorna.  

 

Rutiner för god appliceringsteknik av mikroorganismer 

·         Överväg applicering med sprutbom som ger dig mycket större möjligheter.  

·         Tag bort alla filter annars riskerar du att det biologiska växtskyddsmedlet fastnar.  

·         Standardspaltspridare, TurboTeejet och TurboTwinJet i storlek 0.15(grön) och 0.2(gul) gav bra resultat i tester. Mindre spridare bör undvikas.  

·         Trycket bör ligga på 10-20 bar. Om bom används ska bomhöjden vara 40-50 cm över plantorna. Du vinner inget på att öka vätskemängden utan riskerar endast en överdosering med avrinning till följd. 

·         Om handhållen lans med virvelkammarspridare används så håll den så nära plantorna som möjligt.  

·         Att spruta varje bord från två håll förbättrar men halvera då koncentrationen för att få normal dos. 

·         Överväg att ha en kort ramp med flera spaltspridare, spruta då rakt uppifrån 40-50 cm från plantorna för att åstadkomma virvlar i beståndet 

(Slutsatserna kommer från ett Jordbruksverks finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med JTI och Visavi)